Stöd till VD och styrelse

Ensam är inte stark!

Att vara VD innebär ett stort ansvar i alla företag. Det ställer stora krav på interaktionen med både styrelse och organisation inom det företag som VD verkar inom. Grundprinciperna är de samma oavsett om företaget har 2 anställda eller fler än 1.000.

BestCase tillhandahåller ett väl beprövat koncept för att öka prestationsförmågan hos VD genom att tillhandahålla specialiserad coaching. VD erhåller de verktyg, som med utgångspunkt från den egna förmågan, ökar handlingskraftten, skickligheten i att kommunicera (externt och internt) och förmågan att fokusera på  vad som är för företaget "rätt saker".

Vad är det då som gör att BestCase kan coacha mer effektivt än andra?

Våra medarbetare är utbildade såväl inom de beteendevetenskapliga delarna inom coaching som att de också är utbildade och har erfarenhet av både företagsekonomi och företagsledning. Några har också egen VD-erfarenhet från större företag. Våra insatser blir därför mer relevanta och effektiva vid en jämförelse med konventionell coaching.

Hur går coachingen till?

Innan något bestäms om insatsen och antalet coachingsamtal, görs en noggrann analys av vad syftet är med coachingen. Även här kan det vara en förutbestämd insats för att stärka en person som är mer behjälpt av detta för att belastningen är stor temporärt. Belastningen kan vara påkallad av såväl privata faktorer som att bolaget har saker på sin agenda alternativt omvärldsfaktorer som gör coachinginsatsen motiverad.

I vissa fall är det inte någon särkskild omständighet som påkallar insatsen, förutom att man vill att VD ska stärkas i sin roll genom coaching. Det kan vara löpande eller under en viss tid. Behoven är alltid olika efter person och situation.

Mål, resultat och uppföljning är alltid den struktur vi följer även när det gäller coaching.

Som regel sker mötet en gång per vecka ca 60 minuter hos oss eller där ni har er verksamhet. Normalt brukar ett program omfatta 5 - 10 möten. I vissa mer djupgående coachingsamtal ingår övningar och dessa brukar förläggas till våra lokaler i Värmdö och omfattar som regel en halv dag (eftermiddag).


Balans ger kontroll

Styrelse och VD mot samma mål!

I alla företag är det en ständg process att få organisationen att fungera på ett bra sätt. Finns det brister i toppen av ett företag (styrelse, VD och övriga personer i ledande befattningar)  är det en omöjlighet att få organisationen att fungera på ett optimalt sätt.

BestCase har en verktygslåda för att ge styrelse och ledning i företag  en samsyn på såväl kortsiktiga som långsiktiga mål. Dessutom har BestCase verktygen för att  få medarbetarna att samlas och känna engagemang och stolhet för vad man ska uträtta tillsammans. 


En fokuserad och stabil VD får mer uträttat


Med hjälp av coaching från BestCase får VD olika verktyg för att skapa balans och effektivitet. Med utgångspunkt från varje persons individuella egenskaper tillvaratas och utvecklas potentialen.

Coachingen utgår specifikt från varje individ

Ingen människa är den andra lik. Det är därför viktigt att ta fasta på och utveckla varje persons styrkor och kunna ställa dom i relation till vad som ska presteras. Balans i tillvaron där även privata delar ingår. Att se sig själv i förhållande till de personer man samarbetar med och dem man ska möta i olika situationer. Att förstå sig själv och varför man uppträder och reagerar som man gör i olika situationer är också en nyckel som skapar möjlgheter till förändring och utveckling för alla som tar del av coaching.